Рефераты на охорону працы

Правила надання першої допомоги потерпілим від ураження електричним струмом. Перша допомога при ушкодженні хребта та кісток тазу. Перша допомога при хімічних та термічних опіках, при опіку очей. Організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації та ліквідації наслідків техногенних аварій і катастроф Великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки. Законодавчі та інші нормативні акти світової спільноти та України щодо забезпечення контролю та захисту від основних видів виробничих небезпечних чинників.

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства затверджується Державним комітетом України по нагляду за охороною праці за погодженням з профспілками. Власник повинен проводити розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до положення, яке розробляється Державним комітетом України по нагляду за охороною праці за участю профспілок і затверджується Кабінетом Міністрів України. Органи по розгляду трудових спорів при необхідності одержують відповідний висновок представника органу державного нагляду, або органу державного управління охороною праці, або профспілкового органу. Типове положення про цю службу затверджується Державним комітетом України по нагляду за охороною праці. На підприємстві виробничої сфери з кількістю працюючих менше 50 чоловік функції цієї служби можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства і прирівнюється до основних виробничо-технічних служб. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише керівник підприємства. Ліквідація служби охорони праці допускається лише у разі ліквідації підприємства. Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні проходити попереднє спеціальне навчання і один раз на рік перевірку знань відповідних нормативних актів про охорону праці. Перелік таких робіт затверджується Державним комітетом України по нагляду за охороною праці. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці, забороняється. У разі незадовільних знань з питань охорони праці працівники повинні пройти повторне навчання. На прохання працівника проводиться додатковий інструктаж з питань охорони праці.

Головні лікарі, завідувачі відділень та структурних підрозділів закладів медичної галузі повинні всіляко підтримувати ініціативу громадських структур у питаннях профілактики пожеж та заохочувати їх діяльність. Однак реалізація основних обов’язків керівників та посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки вимагає наявності належних знань, що базуються на діючому законодавстві, дотримання якого є обов’язковим і для роботодавців, і для виконавців. Саме на це спрямований Закон України «Про пожежну безпеку», введений в дію Постановою Верховної Ради від 17.12.1993року. Відповідно до прийнятого закону розроблено цілий ряд законодавчих актів, що є обов’язковими для всіх громадян, під­приємств, установ і організацій. Особливої уваги серед них, насамперед, заслуговують «Правила пожежної безпе­ки в України», затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України №400 від 22.06.1995 року.

Окремі положення та зміст затверджених правил наведені нижче. Відповідно до Закону України ”Про пожежну безпеку» забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій покладається на їх керівників та уповно­важених керівниками осіб, якщо інакше не передбачено відповідним договором. Забезпечення пожежної безпеки під час проектування та забудови населених пунк­тів, будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення підпри­ємств, будівель і споруд покладається на органи архітектури, проектні та будівельні організації. Повноваження у галузі пожежної безпеки асоціацій, корпорацій, концернів та ін­ших виробничих об’єднань повинні визначатися їх статутами або договорами між підприємствами, що утворили ці об’єднання. Фінансування робіт у разі нового будівництва, реконструкції, реставрації, капі­тального ремонту будинків та інших об’єктів, розширення і технічного переоснащен­ня підприємств може проводитися лише за наявності позитивного висновку комплекс­ної експертизи державного пожежного нагляду. Посадові та фізичні особи, винні у порушенні встановлених правил, несуть адміні­стративну, кримінальну або іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства. Забезпечення по­жежної безпеки є складовою частиною виробничої або іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств та підприємців. Це повинно бути відображено у трудо­вих договорах (контрактах) та статутах підприємств. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань з питань по­жежної безпеки, забороняється. Обслуговуючий персонал лікувально-профілактич­них закладів зі стаціонаром та закладів медичної освіти повинен кожного року проходити курс навчання правилам пожежної безпеки за відповідною програмою. Основні вимоги щодо пожежної безпеки в ЛПЗ. У багатоповерхових лікувально-профілактичних закладах палати для важкохво­рих та дітей повинні розміщуватися на нижніх поверхах.