Реферат з укра нсько л тератури на тему драматизм житт во i творчоi долi в винниченко

Порівнювати роман із «Кайдашевою сім’єю» І. Нечуя-Левицького, шукати спільне і відмінне у художній манері прозаїків. Усвідомлення значення правильності життєвого вибору для становлення і самореалізації людини. І. Нечуй-Левицький, «Кайдашева сім’я», Панас Мирний, «Повія»; Л. Толстой, «Воскресіння». 3 Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич). «Мартин Боруля»Життєвий і творчий шлях. Підміна особистісних етичних цінностей (чесність, порядність, працелюбство) становою приналежністю. Психологічна переконливість і трагікомічне звучання образу Мартина Борулі. Значення творчості І. Карпенка-Карого.ТЛ: поглиблення поняття про жанри драматичного твору. Знати основні віхи життєвого і творчого шляху драматурга. Мати уявлення про «театр корифеїв». Розуміти причини просвітницьких ідейних пріоритетів світогляду письменника. Знати зміст трагікомедії «Мартин Боруля». Розуміти причину особистої драми Мартина Борулі — абсолютизацію формальних ознак життя дворянства. Вміти схарактеризувати (із залученням тексту твору) головного героя, образи Марисі, Степана, Миколи, Омелька, чиновника Трандалєва. Вміти розкрити значення творчості І. Тобілевича для розвитку української драматургії. Усвідомлення, що життєва позиція кожного впливає на життя всього суспільства.

  • Історико-пригодницькі романи В. Скотта. 8 Іван Франко Письменник, учений, громадський діяч.
  • Багатогранність діяльності в українській культурі, її вплив на культурний і політичний розвиток України.
  • Значення творчості для розвитку української літератури, у пробудженні національної свідомості.
  • Знати етапи життєвого і творчого шляху митця, вміти окреслити основні сфери його багатогранної діяльності.
  • Сформувати власне ставлення до таких особистостей, як І. Франко. На прикладі життєдіяльності І. Франка формування ціннісного переконання: можливість силою високого духу сягнути від «селянської хати» до світових вершин інтелекту.
  • Переклади І. Франком творів Дж. Мільтона, Дж. Байрона, Й. В. Ґете, Г. Гейне, В. Гюго, А. Міцкевича та ін.
  • Лірика збірки «З вершин і низин». Загальне уявлення про зміст і композицію збірки.
  • Називати твори (цикли) з неї, ідеї яких видаються актуальними сьогодні.
  • Музика М. Лисенка, С. Людкевича, Б. Лятошинського, чість великих майстрів Відродження; символ вічної жіночності, материнства, краси; суперечки про роль краси і користі ( «Сікстинська мадонна»).ТЛ: сонет.

Виховання співчуття, співпереживання до драматичних, напружених життєвих ситуацій. Усвідомлення того, що готовність допомогти є виявом гуманної та громадянської позиції людини. Роль родини, культурн ого оточення і самоосвіти у формуванні світобачення письменниці. Символічність образів Мавки і дядька Лева — уособлення духовності й краси. Мати Лукаша і Килина — антиподи головній героїні Мавці. Симбіоз високої духовності та буденного прагматизму в образі Лукаша. Неоромантичне утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей.

Вміти пояснити використання біблійних мотивів і образів, умовність художнього світу легенд і притч. Сформулювати провідну думку «Легенди…». Проаналізувати вірш «Декадент», висловити власні роздуми про мету і сенс художньої творчості людини. Усвідомлення того, що українці — представники народу, що «вгору йде», що відкидає занепад у будь-якій формі. Поема «Мойсей» — одна з вершин творчості І. Франка. Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам’яті. Пролог до поеми — заповіт українському народові. ТЛ: філософська поезія, віршовані розміри (повторення), терцини. Вміти з’ясувати основну сюжетну лінію твору, визначити найнапруженіші фрагменти.

Усвідомлення віри у справедливість Божих заповідей жити в мирі і любові. Переклади творів Г. К. Андерсена, В. Шекспiра, Дж. Байрона, І. Крилова, сербських народних пісень.

Знати основні віхи життєвого і творчого шляху письменника. Вміти прокоментувати зміст новели «Камінний хрест» як модерністичного твору, пояснити особливості сюжету, композиції, емоційно напружений драматизм ситуації. Вміти розкрити історичну основу новели, пояснити багатозначність символів камінного хреста, горба, прізвище головного героя. Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією.